Orgán dozoru a dohľadu

Orgán dozoru alebo dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Vojensketricka.sk | |