Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je podnikateľský subjekt I AM SOLUTIONS s. r. o., Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava (ďalej len predávajúci) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len spotrebiteľ). Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. spotrebiteľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení  platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

II. Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovej stránke www.vojensketricka.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov upravených právnymi predpismi.  Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento postup zrozumiteľne popísaný. spotrebiteľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy so spotrebiteľom a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretej strane a pod. Výnimkou je situácia súvisiaca s distribúciou alebo platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, priezviska a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne spotrebiteľom predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Spotrebiteľ dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváraného kúpnou zmluvou.

IV. Ceny

Informácie o predajnej cene tovarov sú konečné a platné. To sa netýka prípadných poplatkov za doručenie. Cena za doručenie objednávky je účtovaná nasledovne:

V rámci územia Slovenskej republiky:

- od 2,45 € Slovenskou poštou

Na územie Českej republiky

- 5 €/120 Kč pri platbe vopred. 

Na územie ostatných členských štátov EU (mimo územia Českej republiky):

- 12 €, pričom platba na dobierku nie je možná.

Pri nákupe je spotrebiteľ o účtovanej cene za doručenie informovaný pri zvolení spôsobu doručenia objednávky, ešte pred jej konečným potvrdením.

V. Objednávanie

Spotrebiteľ dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Spotrebiteľ má možnosť sa pred potvrdením objednávky oboznámiť s celkovou predajnou cenou, vrátane ostatných poplatkov (cena za doručenie). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1  zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený formulár na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. V zmysle § 10 ods. 1 citovaného zákona je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dni odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu predajcu :
I AM SOLUTIONS s. r. o.
Ľudovíta Fullu 7
84105
Bratislava

Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Peniaze za vrátený tovar budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátane nákladov za dopravu. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne spotrebiteľovi právny nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4.  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje platbu za tovar nasledovne:

 • prevodom na účet,
 • priamym vkladom na účet,
 • hotovostne na dobierku pri prevzatí tovaru. 

VIII. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude doručený podľa ich dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. U tovaru, ktorý je na externom sklade je doba doručenia od 7 do 15 pracovných dní. Každý spotrebiteľ je informovaný e-mailom o zaslaní tovaru. Tovar je dodávaný na adresu uvedenú spotrebiteľom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje doklad o kúpe. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 6. 2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Vojensketricka.sk | |